AminetAminet
Search:
84535 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

util/dtype/DecompressorDT.lha

Mirror:Random
Showing:ppc-morphosgeneric
No screenshot available
Short:Datatype for multiformat compressed files
Author:Mikolaj Calusinski
Uploader:muszal mim pcz czest pl
Type:util/dtype
Architecture:m68k-amigaos
Date:1996-10-25
Download:http://aminet.net/util/dtype/DecompressorDT.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/util/dtype/DecompressorDT.readme
Downloads:5945

This is first public release of decompressor.datatype - special sublibrary
of datatypes system used to transparently process compressed and encrypted
files. Main features include:

- ability to process multiformat compressed files - thanks to the use
 of xfdmaster.library (© Georg Hörmann) for filetype recognition, number
 of supported packer formats is unlimited and easily expandable
- works with multi-processed files (for example packed, then encrypted
 twice). Number of such a 'recursion' is limited only by available memory
- works with encrypted files; special window (in unpack.library style) for
 entering passwords is provided
- almost totally transparent to datatypes system
- fast and small - written in 68000 assembly

Limitations:

- currently most annoying limitation is inability to load packed amigaguide
 database from within an amigaguide document. This is due to weird
 programming of amigaguide.datatype and cannot be fixed without making
 changes to this datatype

Decompressor.datatype requires Amiga OS 3.0 or higher and xfdmaster.library
(© Georg Hörmann) v36 or higher. To work with files processed using xpk
standard, also xpk libraries must be installed.

Short in Polish:

Archiwum to zawiera pierwszâ, przeznaczonâ do dystrybucji, wersjë
decompressor.datatype - czyli specjalnej biblioteki dla systemu datatypów,
który zostaî wprowadzony wraz z Kickstartem 3.0. Biblioteka ta umoûliwia
dekompresjë lub/oraz dekryptaû plików, które zostaîy spakowane (i/lub
zaszyfrowane) z uûyciem róûnych programów dostëpnych na Amidze. Gîówne
cechy:

- liczba rozpoznawanych formatów kompresji (szyfrowania) nie jest z góry
 zdefiniowana - dziëki uûyciu biblioteki xfdmaster (© Georg Hörmann) dla
 rozpoznania formatu pliku, liczbë të moûna bardzo îatwo powiëkszyê
 instalujâc nowe wersje biblioteki xfdmaster w systemie
- pracuje z plikami, które byîy wielokrotnie pakowane i/lub szyfrowane -
moûna
 np. wielokrotnie spakowany plik poddaê kilkukrotnemu szyfrowaniu. Liczba
 tego typu operacji jest zaleûna jedynie od iloôci posiadanej pamiëci.
- pracuje z zaszyfrowanymi plikami - posiada specjalne okno w celu
 umoûliwienia wprowadzenia hasîa (zapoûyczone z unpack.library)
- jest (prawie) caîkowicie przeúroczysta dla systemu datatypów
- jest krótka i szybka dziëki uûyciu asemblera

Ograniczenia:

- w chwili obecnej najbardziej dokuczliwym ograniczeniem jest niemoûnoôê
 zaîadowania dokumentu w formacie amigaguide spod takiegoû dokumentu.
 Jest to spowodowane dziwacznym zaprogramowaniem amigaguide.datatype, która
 nie przewiduje moûliwoôci wystëpowania spakowanych baz. Niestety, zgodnie z
 mojâ wiedzâ, nie jest moûliwe usuniëcie tej niedogodnoôci bez dokonywania
 zmian w amigaguide.datatype.

Biblioteka decompressor.datatype wymaga Systemu Operacyjnego w wersji 3.0 lub
wyûszej oraz biblioteki xfdmaster (© Georg Hörmann) w wersji co najmniej 36.
Aby moûliwa byîa praca z plikami przetworzonymi z uûyciem standardu xpk, w
systemie musi byê zainstalowana biblioteka xpkmaster (wraz z niezbëdnymi
subbibliotekami).


Contents of util/dtype/DecompressorDT.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         229   564 40.6% -lh5- 9d82 Oct 8 1996 DecompressorDT.info
[generic]         1411  2912 48.5% -lh5- d7c1 Sep 24 1996 DecompressorDT/AutoDocs/decompressor_dtc.doc
[generic]         6916  18630 37.1% -lh5- ee7b Oct 9 1996 DecompressorDT/Decompressor.guide
[generic]         253   498 50.8% -lh5- ff98 Oct 8 1996 DecompressorDT/Decompressor.guide.info
[generic]         229   564 40.6% -lh5- 8617 Oct 8 1996 DecompressorDT/Devs.info
[generic]         234   564 41.5% -lh5- a752 Sep 22 1996 DecompressorDT/Devs/DataTypes.info
[generic]         250   296 84.5% -lh5- 9c0d Sep 21 1996 DecompressorDT/Devs/DataTypes/Decompressor
[generic]         285   467 61.0% -lh5- c2b5 Sep 22 1996 DecompressorDT/Devs/DataTypes/Decompressor.info
[generic]         780  1970 39.6% -lh5- 8dfd Oct 9 1996 DecompressorDT/Install DecompressorDT
[generic]         471  1242 37.9% -lh5- 67d9 Oct 9 1996 DecompressorDT/Install DecompressorDT.info
[generic]         2056  2896 71.0% -lh5- c1aa Oct 8 1996 DecompressorDT/Libs/DataTypes/decompressor.datatype
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    11 files  13114  30603 42.9%      Oct 25 1996

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>